Har du rett til fri rettshjelp? Har du forsikring?

Har du rett til gratis advokat? Fri rettshjelp?

Har du vært utsatt for familievold eller alvorlige seksuelle overgrep, tar Staten advokatregningen hvis vi oppnevnes som bistandsadvokat. Også i visse situasjoner dekker Staten eller forsikringsselskapet ditt utgifter til advokat, som fri rettshjelp eller rettshjelpforsikring. Vi undersøker mulighetene dine for finansiering av vår hjelp når du setter deg i forbindelse med oss.

Fri rettshjelp fra Staten

Det er to hovedvilkår for å få tilgang til fri rettshjelp fra staten:

1. Sakstypen må falle innenfor et definert saksområde for fri rettshjelp.
2. I enkelte tilfeller kreves også at du har inntekt/formue under bestemte grenser. Rettshjelpen er altså behovsprøvd.

Om din sak faller utenfor disse områdene, eller du overstiger inntektsgrensene slik de er fastsatt i loven, har du normalt ikke krav på ytelser fra ordningen med fri rettshjelp. Vi kan reglene - spør oss om det er grunnlag for å søke dispensasjon.

Her er oversikten:

Inntektsgrense for enslige fra 01.01.2023
- 350.000 kroner brutto pr år

Inntektsgrense for ektefeller og samboere fra 01.01.2023
- 490.000 kroner brutto pr år

Formuesgrense
- 150.000 kroner (verdi av egen bolig regnes ikke med til formuen)

Egenandel ved inntekt over 100.000 kroner brutto
- 1140 kroner (fritt rettsråd)
- 25 % eller max 8 × 1140 kroner (fri sakførsel)

Hvem innvilger søknaden?
- Advokaten eller Fylkesmannen (fritt rettsråd)
- Retten (fri sakførsel)

Automatisk rett til fri rettshjelp

Fri rettshjelp uavhengig av inntekten og formuen din ytes ved:

  • Vurdering av politianmeldelse etter vold i nære relasjoner eller ved seksuelle overgrep.
  • Erstatning ved personskade og tap av forsørger.
  • Bistand til å rette erstatningskrav mot voldsmann.
  • Bistandsadvokat ved alvorlige straffesaker, familievold og enkelte seksuelle overgrep, tvangsekteskap mv.
  • Advokat for parter i barnevernssak (akuttsak eller ordinær sak om tvang for
  • Fylkesnemnda eller domstolen).
  • Forsvarsadvokat oppnevnt av påtalemyndigheten eller domstolen.

Behovsprøvd fri rettshjelp

Fri rettshjelp ytes hvis den rettshjelpstrengende tilfredsstiller visse økonomiske vilkår (se under) i disse sakstypene:

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha

Skjema som er mangelfullt utfylt blir ikke besvart, og vi tar ikke ansvar for å svare på spørsmål utenfor de juridiske kjerneområdene advokatfirmaet Advokatoriet AS jobber med. Vi påtar oss ikke noe oppdrag på bakgrunn av elektroniske henvendelser. Først når klientavtale er undertegnet, er det etablert et oppdrag mellom advokat og klient.

Økonomiske vilkår for statlig fri rettshjelp

Hvis du er innenfor et område for fri rettshjelp som er behovsprøvd, kreves det videre at din bruttoinntekt er under 246.000 kroner i året, eller cirka 20.000 kroner i måneden. Hvis du hadde høy inntekt i fjor, kan du likevel ha rett til fri rettshjelp ved inntektsbortfall.

Det er også et vilkår at din samlede formue ikke overstiger kroner 100.000. Verdi av egen bolig holdes utenfor beregningen.

Om du bor sammen med noen, er den samlede inntektsgrensen for husstanden 369.000 kroner.

Fri rettshjelp: Hva gjør du og hva gjør vi?

Advokaten plikter å orientere deg om muligheten for fri rettshjelp, og søker fri rettshjelp for deg. For å spare tid, er det lurt at du tar med siste års utskrift av likning og de siste tre måneders lønnsslipper / trygdeutbetalinger når du kommer til første møte hos oss.

Det er diverse spesialregler for enkelte situasjoner hvor fri rettshjelp kan gis, selv om vilkårene ikke er oppfylt. Dette kan vi - spør oss.

Rettshjelp/gratis advokathjelp gjennom forsikringsavtale?

Forsikringene du har kan dekke advokat for noen typer saker. Sjekk derfor forsikringspolisen din. Flere typer forsikringer har nemlig dekning for advokatkostnader mot en egenandel. De konkrete vilkårene kan variere fra selskap til selskap.

Forsikringen slår gjerne inn når det har oppstått en «tvist» - altså når uenighet er etablert.

Et annet poeng er ofte at forsikringstakeren er sikret som privatperson, og ikke i egenskap av næringsdrivende eller arbeidstaker.

Om du tror du har rett til advokathjelp etter forsikringen, må du ta med polisen til oss.

Andre betalere?

Du bør tenke gjennom om andre kan bidra til å betale advokat i din sak.Er det for eksempel muligheter for økonomisk støtte til advokat fra fagforeninger, organisasjoner eller liknende? Er saken så prinsipiell at interesseorganisasjoner kan hjelpe deg til å få en avklaring på et område også utenfor din sak? Eller er dere flere i samme sak mot samme motpart - for eksempel flere naboer som skjemmes over den samme naboen?

Ring oss gjerne på telefon +47 482 81 100, eller send inn kontaktskjemaet over.