Generelle vilkår for Advokatfirmaet Advokatoriet AS

Det hender at foreldre ikke blir enig om foreldreansvar, fast bosted eller samvær ved samlivsbrudd. Hvis partene ikke blir enige, og forsøk på megling ikke har løst tvisten, er domstolen neste stopp. Normalt forsøker også partene og domstolene å mekle, for å nå frem til et forlik.

Vi er ofte involvert i saker hvor omsorgshaveren har vært eller er utsatt for vold, eller barna har vært eksponert for vold. Det er kjent at vold ikke nødvendigvis stanser etter et brudd - bruk av barn som fortsatt krenkelse av den voldsutsatte er ganske vanlig. Da er ikke megling like egnet under domstolsbehandlingen.

1. Generelt om advokatoppdraget

Disse generelle vilkår gjelder i forholdet mellom klient og advokat i vårt firma. I tillegg tegnes en individuell klientavtale mellom advokat og den enkelte klient. Klientavtalen går foran disse generelle vilkår ved motstrid.

Advokatene må følge en prisopplysningsforskrift for tjenester. Forskriftene skal sikre at forbrukere gis god informasjon om prisene på advokattjenester. Dermed kan forbrukerne kan sammenligne prisinformasjon og kunne skaffe seg en reell forventning om hvor mye det vil koste å få utført et oppdrag.

2. Timepris

Vår timepris kan variere fra rabatterte 1200 kroner pluss mva (1500 kroner inkl mva), til 2000 kroner pluss mva (2500 kroner inkl mva) ved særlig kompliserte oppdrag eller oppdrag som krever særlig fagkyndighet.

Vår standard timepris er 1900 kroner pluss mva (2375 kroner inkl mva).

For fri rettshjelp hvor det offentlige dekker advokatutgiftene, er timeprisen den til enhver tid gjeldende statlig sats pluss mva. Eventuell egenandel til staten innkreves av oss i startfasen av oppdraget.

Om klienten må betale advokat selv og er henvist hit av en etat/instans som drives med støtte av det offentlige, gis rabattert timepris på 1600 kroner pluss mva (2000 kroner inkl mva).

Tidligere eller nåværende befal eller soldater som gjør eller har gjort tjeneste i internasjonale operasjoner for Forsvaret, får rabattert timepris på 1500 kroner pluss mva (1875 kroner inkl mva), uavhengig av rettsområde. Dette er Advokatoriet AS sitt bidrag til #StøttVåreSoldater.

Forbrukerombudet er opptatt av at det skal være enkelt for kunder å skaffe seg informasjon om priser også på Internett. Derfor velger Advokatoriet AS å opplyse om priser og alminnelige vilkår for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag.

Vi advokater selger vår tid, erfaring og kompetanse, og kan verken love bestemte resultater eller utfall av en sak. Vi har verken tryllestav eller krystallkule - dessverre.

Advokatfirmaet Advokatoriet AS følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforening for salærberegning. Dette betyr at våre fakturaer normalt fastsettes på bakgrunn av blant annet medgått tid, samt oppdragets omfang, vanskelighetsgrad, betydning og utfall, hvilke interesser som er involvert og hvilken spesialkompetanse oppdraget har krevd, dog slik at prisen ikke må være urimelig.

Medgått tid danner således et utgangspunkt for prisberegningen, men er ikke den eneste avgjørende faktoren.

Å anslå hvor stor kostnaden for kunden blir helt i innledningsfasen av et oppdrag, er ofte like treffende som å spå om fremtiden i kaffegrut. Det er mange faktorer som kan spille inn på tidsbruken, og en sak kan ta mange retninger som det ikke er lett å forutsi.

I avtalen mellom advokat og klient gis et overslag på kostnaden inklusive moms etter beste skjønn ved oppdragets etablering, basert på følgende faktorer:

  • Avtalt timepris (fast)
  • Antatt tidsforbruk (variabelt)

Ved en del enkle oppdrag, som skriving av testamente, vurdering av avtaler mv, vil kunden få prisoverslag inkl mva ved innledende klientmøte.

Klienten blir fakturert for hvert påbegynte kvarter med en ny arbeidsoppgave. Spesifisert timeliste som forteller om hvordan tiden er benyttet, følger fakturaen.

For ikke-juridisk arbeid utført av sekretærer/saksbehandlere, faktureres 500 kroner pluss mva (625 kroner inkl mva).

Porto og kontormateriell mv er som hovedregel inkludert i våre timepriser. Unntak gjelder for særlig store forsendelser, som faktureres særskilt.

3. Gjennomføring av advokatoppdraget

Som klient hos oss kan du forvente at vi skal være:

  • Ærlige, slik at vi ikke påfører våre klienter unødvendige utgifter i ørkesløse tvister.
  • Direkte, slik at du får klar beskjed om du ikke har noen sak som bør forfølges.
  • Slagkraftige og tydelige, for å ivareta klientenes interesser.
  • Nyskapende, engasjerte og dristige. Der det er upløyd juridisk mark, tar vi gjerne frem plogen.
  • Tett på klientene våre, med jevnlig oppfølging over tid.

Vårt slagord er "Vi er med deg hele veien", og det er et slagord vi forsøker å etterleve i praksis. Vi vet at den beste markedsføringen vi kan oppleve, er fornøyde klienter - enten klienten vår vant eller tapte saken.

Send melding til våre advokater - få raskt svar

hCaptcha