Trefigurer av mor, far og barn med en hammer

Barnelovstvist

Våre advokater bistår foreldre i tvist om barn etter barneloven. Vi har lang erfaring med foreldretvister etter samlivsbrudd, og setter barneperspektivet i fokus.

Våre advokater har bistått i mange saker med høy tvisttemperatur, og hvor det er uforsonlig konflikt mellom foreldre. I enkelte tilfeller kan det også foreligge problematikk, som for eksempel vold i familien. Det hender også at livssituasjonen endrer seg, slik at omsorgsforhold for barn må justeres i tråd med nye livsforutsetninger.

Tvister i barnelovssaker kan være kompliserte og endre seg over tid. Vi kan bistå deg på alle steg på veien. Vår rettesnor er alltid å finne den beste løsningen for barnet, og vi har alltid barnets beste i våre vurderinger.

Når bør jeg ta kontakt med advokat?

Det er aldri for tidlig å ta kontakt med våre advokater, du trenger ikke vente til etter samlivsbruddet. Tvert om kan det være lurt å kontakte oss allerede før det har oppstått et brudd, for å få råd om veien videre, hvilke rettigheter du har og hvordan du bør gå fram i skilsmissen eller samlivsbruddet med hensyn til barna.

Hva sier barneloven?

Barneloven regulerer forskjellige rettigheter og plikter som foreldre har overfor barna sine. Barneloven har blant annet regler for:

  • Foreldreansvar og daglig omsorg (fast bosted).
  • Samværsrett for barn og foreldre.
  • Foreldres plikt til å bære utgifter til forsørging og utdanning av barna sine.
  • Rettigheter og plikter for barn og voksne når foreldrene ikke bor sammen

Barneloven skal også beskytte barn mot omsorgssituasjoner og handlinger som kan medføre fare for barnas utvikling. I alle avgjørelser som tas, skal «barnets beste» være et bærende hensyn.

Barneloven kan suppleres med straffeloven, som verner barns rett til en oppvekst uten vold. Vold mot barn - også vold som del i oppdragelse - er straffbart.

Barneloven kan også suppleres av involvering fra barnevernet, som forvalter barnevernloven. Barnevernet kan gripe inn for å skjerme et barn hvis det er nødvendig, men kan ikke bestemme hvem av foreldrene barnet skal bo hos - det regulerer barneloven.

Hva skjer hvis tvisten ikke løser seg?

Hvis det oppstår en tvist om barn mellom to foreldre, og det er umulig å finne minnelige løsninger ved hjelp av familievernkontoret eller andre meglere, er domstolen neste trinn. Da må den ene forelderen saksøke den andre for sine krav om barnet.

I de aller fleste tilfellene vil domstolen kalle inn til et rettsmøte og oppnevne en sakkyndig som får i oppdrag å megle mellom foreldrene, og eventuelt snakke med barna. Målet med denne prosessen er å prøve ut omsorgsordninger, evaluere og finne minnelige løsninger. De fleste sakene løses etter denne meglingsmodellen, som gjerne kalles «Konflikt- og forsoningsmodellen».

På ethvert trinn er det muligheter for å megle for å komme frem til et forlik. Som hovedregel er det bedre for barna at foreldrene klarer å bli enige om noe, selv om hver av foreldrene ikke får fullt gjennomslag for sine ønsker.

Påstander om vold og overgrep

Av og til foreligger påstander om vold eller overgrep mot barnet. Da oppnevner domstolen sakkyndig, som skal utrede saken. Det gjennomføres en hovedforhandling med partsforklaringer, vitner med videre, og retten treffer en avgjørelse.

Støtte gjennom hele prosessen

Vi skjønner at tvist om barn er en tvist som sitter nært hjertet. Det er ofte mange følelser i sving. Derfor er det viktig å ha en advokat som er der for deg og kan støtte deg gjennom hele prosessen, men som samtidig evner å vurdere barneperspektivet.

Det er helt gratis og uforpliktende å ta kontakt med Advokatoriet

Hvis du ønsker advokat i en barnelovstvist er det bare å ta kontakt for en gratis og uforpliktende vurdering. Vi står klare til å hjelpe deg og svare på de spørsmål du har, og vil være din støttespiller og sparringpartner i foreldretvisten.

0
Feed