Våre advokater hjelper med søknad om voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Den gjelder for personskader oppstått som følge av straffbare handlinger. Denne formen for erstatning er hjemlet i lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling, voldsoffererstatningsloven.

Våre advokater kan gi deg råd om hvordan du skal gå frem for å søke voldsoffererstatning. Om du får tilkjent erstatning er ikke avhengig av utfallet av straffesaken. Du kan fortsatt få voldsoffererstatning selv om saken er henlagt. Utgifter til advokat vil i disse tilfellene stort sett være dekket gjennom det offentlige.

Ved de mest alvorlige straffbare handlinger, som drap, voldtekt, enkelte andre seksuelle overgrep og familievold, gir loven automatisk rett til bistandsadvokat. Også i andre tilfeller kan det være grunnlag for å søke om bistandsadvokat. Vi har lang erfaring som bistandsadvokater innen slike saker, og hjelper deg selvsagt med å søke voldsoffererstatning.


Du skal få utgiftene dine dekket

Det er viktig at du tar vare på dokumentasjon av eventuelle legebesøk og behandlinger, samt andre type utgifter du kan ha hatt i forbindelse med hva du er blitt utsatt for. Be også legen om å dokumentere skadene dine, og ta gjerne bilder av blåmerker og andre skader.

Dersom du lider et økonomisk tap, eller skaden gir deg varige mén, er det viktig at du får erstatning for dette. Det er også viktig å merke seg at psykisk skade, likestilles med fysisk i denne sammenheng.


Disse har krav på voldsoffererstatning

Har du vært utsatt for et overfall, blitt slått ned, utsatt for seksuelle overgrep eller andre straffbare handlinger har du ofte krav på voldsoffererstatning. Også barn som har opplevd vold mot sine nærmeste kan også ha krav på erstatning. Ved dødsfall etter vold kan de etterlatte ha krav på voldsoffererstatning.

Send melding til våre advokater - få raskt svar